Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ανάπτυξη


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα Περιφερειακό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, του οποίου τα ακαδημαϊκά Τμήματα ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν στη βάση της μοναδικότητας των γνωστικών τους πεδίων, αλλά και των επιμέρους θεματικών που θεραπεύουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά. Προσφάτως, η ενσωμάτωση των ακαδημαϊκών δομών του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων είχε ως αποτέλεσμα τη χωρική επέκταση του Ιδρύματος, καθιστώντας το πολυνησιωτικό Α.Ε.Ι., και την αύξηση του αριθμού των ακαδημαϊκών Μονάδων του. Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν ποσοτικά και τα αντικείμενα των σπουδών, στα οποία πλέον περιλαμβάνονται και νέοι επιστημονικοί τομείς αιχμής, όπως η επιστήμη του περιβάλλοντος και των τροφίμων, τομείς με υψηλή ζήτηση από την τοπική κοινωνία, όπως ο τουρισμός, αλλά και τομείς οριζόντιου περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως η περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και η επικοινωνία μέσω ψηφιακών μέσων. Παράλληλα, εντός του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε (και έχουν γίνει τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της έναρξης λειτουργίας του) το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με τέσσερα Ινστιτούτα, ως φορείς διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε πεδία που καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του ερευνητικού έργου που μέχρι πρότινος πραγματοποιείτο στα Τμήματα και στα Ερευνητικά Εργαστήρια αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, η εστίαση του αναπτυξιακού προσανατολισμού του Ιδρύματος κατά τα επόμενα έτη δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ποσοτική. Αντιθέτως, κατά προτεραιότητα πρέπει να έχει ισχυρά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής ποιότητας, εξωστρέφειας και κοινωνικής συνεισφοράς, με απώτερο στόχο την καθιέρωσή του ως ενός περιφερειακού ακαδημαϊκού πόλου υψηλού επιπέδου, συγκρίσιμου με αντίστοιχα ευρωπαϊκά Ιδρύματα. Η διασφάλιση του μακρόπνοου χαρακτήρα της αναπτυξιακής πορείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης, το οποίο να στηρίζεται στην ανάλυση της πραγματικής κατάστασης του Ιδρύματος, στην αποτύπωση των μακροπρόθεσμων στόχων του και στην πρόβλεψη συγκεκριμένων δεικτών επίτευξης αποτελέσματος. Για τον λόγο αυτό, η σύνταξη ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου έχει για εμάς πολύ υψηλή προτεραιότητα. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου και η λήψη αποφάσεων τροποποίησης αυτού θα αποτελεί την αρμοδιότητα μιας Ιδρυματικής Επιτροπής που θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. και στελέχη της διοίκησης. Από την άλλη μεριά, η όποια ανάπτυξη με ποσοτικούς όρους (π.χ. ίδρυση νέων Τμημάτων) θα πρέπει να στηρίζεται επίσης στο ανωτέρω σχέδιο και να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με αποκλειστικά ακαδημαϊκούς όρους.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι η υλοποίηση του αναπτυξιακού σκέλους του Προγράμματος δράσης επηρεάζεται από το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο και την περιορισμένη αυτοτέλεια του Ιδρύματος. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι, ως διοίκηση του Ιδρύματος, θα διεκδικήσουμε και θα υπερασπιστούμε τη διοικητική αυτοτέλεια και τον δημόσιο χαρακτήρα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Εκπαίδευση

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρειάζεται νέες ιδέες και τρόπους διοίκησης με επίκεντρο την εκπαίδευση και την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης στους φοιτητές του. Κορμός της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι τα ακαδημαϊκά του Τμήματα και το εκπαιδευτικό έργο που αυτά υλοποιούν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε δράση ποιοτικής ανάπτυξης του Ιδρύματος πρέπει να εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά, λαμβάνοντας όμως υπόψιν τα ιδιαίτερα γενικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε ακαδημαϊκού Τμήματος: 

 • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Ο στρατηγικός ρόλος του Τμήματος εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου εντοπίζεται στη γεφύρωση των ανθρωπιστικών σπουδών με τις θετικές επιστήμες. Το χαρακτηριστικό αυτό, συνδυαζόμενο με το μέχρι πρότινος ισχυρό πλεονέκτημα της μοναδικότητας του αντικειμένου του Τμήματος στην ελληνική επικράτεια, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ερευνητικών δράσεων και πρωτοβουλιών για τους τομείς της πληροφόρησης και της ψηφιοποίησης με ισχυρά καινοτομικά γνωρίσματα, συμβάλλοντας στη βελτίωση των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του Ιδρύματος, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.

 • Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με αντικείμενο σπουδών που, με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, μπορεί να αποτελέσει θεσμικά κατοχυρωμένο τομέα των μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κατά τα πρότυπα των σπουδών σε άλλα ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Με εστίαση σε έναν επιστημονικό κλάδο αιχμής, το Τμήμα μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αφενός μεν παροχής σπουδών με υψηλή απήχηση, αφετέρου δε εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Με την υποστήριξη της διοίκησης σε θέματα όπως: η επέκταση των κτιριακών και η αναβάθμιση των εργαστηριακών του υποδομών (βασικών και αιχμής), αλλά και η ενίσχυση του προσωπικού του, το Τμήμα θα μπορέσει να εδραιώσει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, με ρόλο ανταγωνιστικό προς τα κορυφαία ομοειδή Τμήματα της χώρας και πρωταγωνιστικό σε περιφερειακό επίπεδο. 

 • Τμήμα Ιστορίας: Με αφετηρία τη φυσιογνωμία του ως μοναδικού αμιγώς ιστορικού τμήματος στην Ελλάδα και με αξιοποίηση των υψηλών δυνατοτήτων του, το Τμήμα μπορεί να εδραιωθεί ως φορέας ιστορικών σπουδών μεγάλης εμβέλειας και απήχησης, με παράλληλη ανάδειξη των σημείων διάδρασης με τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Επίσης, η υποστήριξη των καταξιωμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του και η διεύρυνση των συνεργασιών του μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση της επίδρασης του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών: H εκπαιδευτική και καλλιτεχνική παρουσία του Τμήματος στο πεδίο των μουσικών σπουδών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αντίστοιχη της σημασίας που έχει η μουσική παράδοση στην τοπική κοινωνία των Ιονίων Νήσων. Η ενισχυμένη στήριξη του Τμήματος σε προσωπικό και υποδομές (με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του νέου κτιρίου του) μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και στην ενδυνάμωση της συνολικής καλλιτεχνικής και επιστημονικής προσφοράς του, καθιστώντας το πρωτεύοντα πόλο μουσικής αριστείας στην Ελλάδα.

 • Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Βάσει του αντικειμένου του, το Τμήμα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή περιγράφεται ως στοχοθεσία παρακάτω. Παράλληλα, το Τμήμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανάληψης πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός εξωστρεφούς, πολυπολιτισμικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας πολύγλωσσων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των επιπέδων.

 • Το Τμήμα Περιβάλλοντος με τον προσανατολισμό, αλλά και τις σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει, πληροί όλες τις προδιαγραφές για μια ουσιαστική και μακρόπνοη ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Η άμεση σύνδεσή του με τη λειτουργία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ειδικά στο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, αλλά και η συμμετοχή του με θεσμικό τρόπο στη λειτουργία φορέων διαχείρισης εντός της Περιφέρειας, αποτελεί ζητούμενο υψηλής προτεραιότητας.

 • Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Πρόκειται για ένα Τμήμα με αντικείμενο σπουδών γενικευμένου ενδιαφέροντος σε περιφερειακό επίπεδο. Ουσιαστικό ζητούμενο, πέραν της σαφούς πρόθεσης έναρξης και πλήρους ανάπτυξης της εκπαιδευτικής του λειτουργίας (με την ταυτόχρονη διευθέτηση των κτιριακών ζητημάτων του και την ενίσχυση του διδακτικού και τεχνικού του προσωπικού), αποτελεί η υποστήριξη της συμμετοχής του (άτυπα ή θεσμικά) σε Περιφερειακά όργανα καθορισμού πολιτικών ή και λήψης αποφάσεων, καθώς και η λειτουργία του ως γέφυρας διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και την καλώς εννοούμενη επιχειρηματικότητα.

 • Τμήμα Πληροφορικής: Το Τμήμα καλύπτει ένα δημοφιλές αντικείμενο σπουδών, με ενδιαφέρον για όλους τους επιστημονικούς κλάδους, μπορεί δε και πρέπει να αποτελέσει το κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου. Εκ των ων ουκ άνευ αποτελεί η αξιοποίηση των εργαστηρίων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης που διαθέτει σε δράσεις εξωστρέφειας περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και έρευνας αιχμής και η αξιοποίηση συνεργασιών με παγκόσμιου κύρους ερευνητικά ιδρύματα σε τομείς όπως η βιοϊατρική και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ανήκουν στα ζητούμενα της επόμενης περιόδου, ώστε το Τμήμα να καταστεί αφενός μεν πρωτοπόρο και ανταγωνιστικό στο ευρύτερο περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, αφετέρου δε τεχνολογικός στυλοβάτης για όλα τα λοιπά Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.

 • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Οι σπουδές του Τμήματος παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό διαθεματικότητας, καλύπτοντας μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων μορφών ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης. Οι ποικίλες δράσεις του Τμήματος, με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να αναδείξουν την ψηφιακή τέχνη ως μια νέα συνιστώσα της καλλιτεχνικής παράδοσης των Επτανήσων, ενισχύοντας παράλληλα τα μέσα προβολής της Περιφέρειας με υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

 • Τμήμα Τουρισμού, με αντικείμενο σπουδών απόλυτα συμβατό με τον κύριο παραγωγικό τομέα της κοινωνίας των Ιονίων Νήσων. Το Τμήμα, με την κατάλληλη ακαδημαϊκή και τεχνική ενίσχυση, μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητα (εκπαιδευτική και ερευνητική) που θα τροφοδοτήσει την τοπική κοινωνία με  υψηλής κατάρτισης έμψυχο υλικό και καλές πρακτικές, υπηρετώντας και τον θεματικό/εναλλακτικό προσανατολισμό του τουριστικού προϊόντος.

 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με αντικείμενο που λειτουργεί ως θεματική «γέφυρα» μεταξύ των επιστημονικών πεδίων της Πληροφορικής / Νέων Τεχνολογιών και της Επικοινωνίας / Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Τμήμα μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την προβολή του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη σχεδίαση σχετικών περιφερειακών πολιτικών, καθώς επίσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και διά βίου μάθησης που σχετίζονται με αντικείμενα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό μάρκετινγκ. 

Για όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα, αναγνωρίζεται ότι κοινός παρονομαστής της αναπτυξιακής τους προοπτικής είναι η ενίσχυσή τους με ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Ειδικά για τα Τμήματα με έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα σπουδών, η στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό είναι άκρως απαραίτητη για την λειτουργία του ειδικού εργαστηριακού τους εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό, θα εξαντληθούν όλα τα μέσα αποτύπωσης και κοινοποίησης των πραγματικών αναγκών των Τμημάτων προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηριχθεί θεσμικά και επικοινωνιακά κάθε είδους πρωτοβουλία και διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυσης του προσωπικού του Ιδρύματος (π.χ. κινητικότητα διοικητικού προσωπικού, μετατάξεις από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, συμφωνίες για χρηματοδότηση θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου).

Οι φοιτητές του Ιδρύματος αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής του λειτουργίας. Πρέπει οι σπουδές τους να είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς εκπτώσεις, στοχευμένες στην εκπλήρωση όλων των εκάστοτε ορισθέντων μαθησιακών στόχων. Μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων όπως οι ακόλουθες, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών και να αποτελέσουν την αφετηρία για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον μάθησης και προάγοντας την εξωστρέφεια του Ιονίου Πανεπιστημίου:

 • Η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, όπου και όταν είναι απαραίτητο, βάσει προτύπου που θα ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού των απαιτουμένων για την περιγραφή ενός προγράμματος σπουδών (π.χ. στόχοι, μαθησιακά αποτελέσματα, ακριβής αποτύπωση διδακτικού φορτίου και υπολογισμός ECTS μονάδων, περιγράμματα μαθημάτων και εργασιών).

 • Η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων (π.χ. διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, σεμινάρια, εργασίες) ή και κοινά διδασκόμενων προπτυχιακών μαθημάτων, κυρίως σε επίπεδο σχολής, όπου κατά τεκμήριο ικανοποιείται η απαραίτητη συνθήκη συνάφειας των αντικειμένων διδασκαλίας.

 • Η οργάνωση και λειτουργία νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ειδικά στα Τμήματα που ιδρύθηκαν προσφάτως με βάση τον Νόμο 4559/2018, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, σε περιπτώσεις διεπιστημονικών αντικειμένων σπουδών.

 • Η ουσιαστική αντιμετώπιση της λογοκλοπής ως παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας των σπουδών, μέσω μιας στοχευμένης ιδρυματικής πολιτικής που θα ορίζει τα είδη της λογοκλοπής στην επιστήμη, καθώς και τις κλιμακωτές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζεται στην πράξη από  πληροφοριακά εργαλεία ανίχνευσης και ένα κατάλληλα σχεδιασμένο ιδρυματικό αποθετήριο.
 • H ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ μεταπτυχιακών προγραμμάτων (π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, προσκλήσεις επισκεπτών καθηγητών), στοχεύοντας στην ποιοτικότερη εκπαίδευση των φοιτητών, στην αλληλεπίδραση των διδασκόντων και στη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.

 • H διαμόρφωση μιας στρατηγικής για τη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων των καθηγητών/διδασκόντων, βασισμένης στην κινητικότητα για επιμόρφωση και στις διεθνείς συνεργασίες, στην καταγραφή καλών πρακτικών, αλλά και στην προσφορά εκπαιδευτικών δράσεων και βιωματικών εργαστηρίων με επίκεντρο τις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές (π.χ. εποικοδομητισμός, προβληματοκεντρική μάθηση). Ο συντονισμός και η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα πραγματοποιείται από το υπό σχεδιασμό Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης των Σπουδών με υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Η επιβράβευση της αντικατάστασης εμπορικών εργαλείων με λογισμικό ανοικτής πρόσβασης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • Η καθιέρωση βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας, που θα χορηγείται σε διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 • Η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε αυτές να υποστηρίζουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία διδασκαλίας.

 • Η ενδυνάμωση του ρόλου της βιβλιοθήκης στις σπουδές, με τη συστηματική (έντυπη και ηλεκτρονική) προβολή της, την ενθάρρυνση της συμμετοχής του προσωπικού της σε δράσεις επιμόρφωσης και συνέδρια ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, την ενίσχυση του κοινωνικού της ρόλου και την τακτική διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και σεμιναρίων σε θέματα όπως (ενδεικτικά) λογοκλοπής, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κ.λπ.

 • Η δημιουργία δύο καλλιτεχνικών ακαδημαϊκών σταθμών, στα Διαπόντια νησιά και στην πόλη του Ληξουρίου αντίστοιχα, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Οι σταθμοί, κατά τα ισχύοντα πρότυπα λειτουργίας καλλιτεχνικών σταθμών άλλων Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα είναι διαθέσιμοι για τη φιλοξενία φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου (κατά προτεραιότητα), αλλά και άλλων ιδρυμάτων κατόπιν αιτήσεως.

Σε σχέση με τη φοιτητική μέριμνα και την ποιότητα της φοιτητικής ζωής, το Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην παροχή κινήτρων για σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εντός ενός πλαισίου διαφάνειας και αξιοκρατικής διαχείρισης των σχετικών πόρων. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Τον άμεσο σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης χρηματοδοτικού σχεδίου για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στο Αργοστόλι, στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα, με στόχο τη διάθεση φοιτητικής στέγης σε όλες τις πόλεις που εδρεύει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 • Tην ενίσχυση του θεσμού χορήγησης υποτροφιών αριστείας σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό).

 • Τη δημιουργία κόμβων της Μονάδας Υποστήριξης Παρεμβάσεων της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών και στα τέσσερα νησιά-έδρες του Ιδρύματος.

 • Τη μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε όλα τα κτίρια.

 • Την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας και Αθλητισμού, ώστε να ασκείται διαρκής και συστηματικός έλεγχος σε όλες τις παρεχόμενες από το Ίδρυμα υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Ιδιαίτερη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα αποτελεί η διά βίου εκπαίδευση. Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί τον θεσμικό φορέα υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων. Βασικό ζητούμενο αποτελεί η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα. Κάτι τέτοιο απαιτεί συνολική μελέτη αποτύπωσης των τοπικών αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας με επιδίωξη υψηλού βαθμού συνέργειας μεταξύ των κοινωνικών της συντελεστών (φορέων, οργανισμών) και με στόχο την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των πολιτών. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αφενός μεν ένα πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης της λειτουργίας του ίδιου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αφετέρου δε κριτήριο για την επιλογή νέων θεματικών πεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ευθυγράμμιση με τις εκάστοτε ανάγκες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, σημαντική κρίνεται και η ενίσχυση του θεσμού της φιλοξενίας αυτοχρηματοδοτούμενων θερινών σχολείων, προσανατολισμένων στην επαγγελματική κατάρτιση, σε διασύνδεση με φορείς της αλλοδαπής, αξιοποιώντας την ελκυστική χωροθέτηση του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και των επιπλέον αναγκών που δημιουργεί η νησιωτικότητα, απαραίτητη είναι η υιοθέτηση από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενός συστήματος σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το σύστημα θα συντηρείται από πόρους του Κέντρου, θα υποστηρίζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία των προγραμμάτων του και ταυτόχρονα τις ανάγκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, επιτυγχάνοντας σημαντική οικονομία κλίμακος.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική αναπτυξιακή πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι η προβολή της στην ευρύτερη κοινωνία, κάτι που μπορεί να αναδείξει τη μοναδικότητα των αντικειμένων που θεραπεύονται, να συμβάλει στην παροχή ποιοτικών κινήτρων στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους και να ενισχύσει ποσοτικά και ποιοτικά τη συμμετοχή στα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών. Για τον λόγο αυτό, προτείνονται δράσεις σε συνεργασία και με συλλόγους αποφοίτων, όπως ενδεικτικά:

 • Η καθιέρωση της διοργάνωσης «Ανοικτής Ημέρας» σε όλες τις πόλεις που φιλοξενούν ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται παρουσίαση του Ιδρύματος και των Τμημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Η συντονισμένη συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου σε δράσεις (εκθέσεις, ημερίδες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση) πανελλαδικής εμβέλειας και η καταχώριση πληροφορίας που σχετίζεται με τη δράση του Ιδρύματος στον εθνικό ηλεκτρονικό τύπο.

Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί βασική λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία υπηρετεί την προσαρμογή των σπουδών στα νέα επιστημονικά δεδομένα, επιπλέον όμως συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική του Ιδρύματος. Βασικές συνιστώσες της πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας εντός του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα εφαρμοστεί αποτελούν:

 • Η δημιουργία ενός ερευνητικού περιβάλλοντος (φυσικού και οικονομικού) που να είναι κατάλληλο για την προσέλκυση ερευνητών υψηλών προσόντων, με διάρκεια και συστηματικότητα στην απασχόλησή τους, λαμβάνοντας υπόψιν την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R). Η προετοιμασία για την κατάθεση αιτήματος απονομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο του προτύπου ποιότητας HR Excellence in Research.

 • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ερευνητικής συνέργειας μεταξύ των Τμημάτων και των Ινστιτούτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε να υποστηριχθεί η εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε διαθεματικούς τομείς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον ιστορικό και φυσικό πλούτο των νησιών του Ιονίου Πελάγους και του ευρύτερου χώρου της Αδριατικής, στην ιδιαίτερη παράδοσή τους, αλλά και στη διευρυμένη δυναμική των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων.

 • Η υλικοτεχνική ενίσχυση ώριμων ερευνητικών σχεδίων σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, καθώς επίσης και εκείνων των ερευνητικών και υπολογιστικών υποδομών που μπορούν να αξιοποιηθούν οριζόντια και στρατηγικά προς όφελος του συνόλου των ερευνητών του Ιδρύματος.

 • Η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών υποδομών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού, κυρίως μέσω της λειτουργίας των ερευνητικών Ινστιτούτων.

 • Η ίδρυση παραρτήματος του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην Επιστήμη και Βιοτεχνολογία Τροφίμων και με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, αξιοποιώντας τις σχετικές υποδομές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και ενδυναμώνοντας την ερευνητική προοπτική του.

 • Η υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης Εργαστηρίων στα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, ειδικά στα νεότερα, και η διαθεματική συνέργεια αυτών στο πλαίσιο της λειτουργίας των ερευνητικών Ινστιτούτων.

 • Η καλλιέργεια της κουλτούρας αναζήτησης χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, με τη βοήθεια και συμβολή των ακαδημαϊκών Τμημάτων που διαθέτουν ήδη τη σχετική εμπειρία.

 • Η ενδυνάμωση και ενίσχυση των ερευνητικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών.

 • Η διαρκής καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας και η επικαιροποίηση των σχετικών δεικτών αποτίμησής τους ως μέσο παρακολούθησης της πορείας του Ιδρύματος, όσον αφορά τη στρατηγική της έρευνας. Επίσης, η δημοσιοποίηση και προβολή του ερευνητικού έργου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσω κατάλληλων δράσεων (π.χ. διοργάνωση βραδιών ερευνητή, ανοικτών σεμιναρίων ερευνητικού προσανατολισμού).

 • Η διεθνοποίηση των ερευνητικών δράσεων και των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων διά της συνάψεως διεπιστημονικών και διακρατικών συμφωνιών, προοπτική που θα καταστήσει αποδοτικότερη την περαιτέρω διεκδίκηση ευρωπαϊκών ερευνητικών χρηματοδοτήσεων.

 • Η ενίσχυση της ερευνητικά παραγόμενης καινοτομίας μέσω συμπράξεων με θεματικά συνεργατικά σχήματα, «θερμοκοιτίδες» και δίκτυα μεταφοράς και διάχυσης τεχνολογίας.

 • H ίδρυση Κέντρου Διαρκούς Ερευνητικού Σχολείου για την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, ιδεών και μεθοδολογιών, την πραγματοποίηση παραγωγικών συζητήσεων και τη φιλοξενία επιστημόνων από όλον τον κόσμο για τη διεξαγωγή θεματικών workshops καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 • Η έμπρακτη ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της έκδοσης των υπαρχόντων επιστημονικών περιοδικών των Τμημάτων, και κυρίως η αναδιάταξη και προβολή των Εκδόσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε να αναδειχθεί το παραγόμενο επιστημονικό έργο του Ιδρύματος, να καλλιεργηθεί ο επιστημονικός διάλογος, να ενισχυθούν οι ερευνητικές συνεργασίες και επίσης να αναπτυχθεί περαιτέρω η κουλτούρα του βιβλίου -σε όλες του τις μορφές- μεταξύ των φοιτητών.
 • Η σύνταξη και έγκριση κώδικα δεοντολογίας για την έρευνα, ο οποίος θα ενισχύσει αποτελεσματικά και ουσιαστικά τον ρόλο και τη λειτουργία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 • Η ανάδειξη και επιβράβευση της ερευνητικής αριστείας με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης χρηματοδότησης για δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών με το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης.

 • Η σύναψη συμφωνιών με περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την παραχώρηση του δικαιώματος εκπόνησης έρευνας σε χώρους αρμοδιότητάς τους (π.χ. στις νήσους Στροφάδες).

 • Η συντονισμένη σε ιδρυματικό επίπεδο συμβουλευτική υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως προς τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού.

Επιπλέον, η σύσταση μιας ιδρυματικής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης θα αποτελέσει καταλύτη για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στον τομέα της έρευνας. Η Επιτροπή αυτή, όπως ακριβώς είχε διατυπωθεί ως σύσταση στην τελευταία εξωτερική ιδρυματική αξιολόγηση, θα έχει ως αρμοδιότητα τον σχεδιασμό της στρατηγικής προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός υψηλού επιπέδου ερευνητικού περιβάλλοντος εντός του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξειδικεύοντας τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Δεδομένου, τέλος, ότι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν δύο Τμήματα με αμιγώς καλλιτεχνικό προσανατολισμό, τόσο ο στρατηγικός σχεδιασμός, όσο και η στοχοθεσία στον τομέα της έρευνας θα πρέπει να λάβει υπόψιν και την ερευνητική δραστηριότητα στο δημιουργικό/καλλιτεχνικό πεδίο, όπως ακριβώς αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με την έρευνα στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, όπου ο ρυθμός ολοκλήρωσης επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι σαφώς βραδύτερος από τον αντίστοιχο που παρατηρείται διεθνώς συγκριτικά με άλλα πεδία. Οι ανωτέρω ειδικές παράμετροι θα πρέπει να αποτυπωθούν με ξεκάθαρο και ρεαλιστικό τρόπο στον στρατηγικό σχεδιασμό της έρευνας και τεκμηριωμένα να επικοινωνηθούν στα θεσμικά όργανα της Πολιτείας (π.χ. ΕΘ.Α.Α.Ε.), ώστε να λαμβάνονται υπόψιν σε διαδικασίες αξιολόγησης δομών και πιστοποίησης προγραμμάτων.

Διεθνοποίηση

Η διεθνοποίηση του Ιδρύματος είναι μια αναγκαιότητα που αφορά τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην έρευνα, με άμεση συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του Πανεπιστημίου. Βασικός στόχος μας είναι η καθιέρωση της ενεργού συμμετοχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό οικοσύστημα. Συστατικά αυτής της συμμετοχής και παρουσίας αποτελούν:

α) η διαμόρφωση διεθνούς προφίλ για το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, της επαφής και επικοινωνίας με διεθνείς οργανισμούς, φορείς επιχειρηματικότητας και κοινότητες της ελληνικής διασποράς, της ίδρυσης μιας έδρας UNESCO με τη συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου και της εμπλοκής του Ιδρύματος σε πρωτοβουλία ίδρυσης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου,

β) η εναρμόνιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών με το διεθνές περιβάλλον, ώστε να πληρούνται διαρκώς οι προϋποθέσεις που ορίζονται από διεθνή πρότυπα (π.χ. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων - ECTS, Παράρτημα Διπλώματος, σύστημα βαθμολόγησης, σύστημα αξιολόγησης/πιστοποίησης),

γ) η καλλιέργεια ενός διεθνοποιημένου εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, διά της προσφοράς μαθημάτων σε γλώσσες πέραν της Ελληνικής και της προώθησης της πολυγλωσσίας (καθιέρωση της πολύγλωσσης συνιστώμενης βιβλιογραφίας και οργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης της Ελληνικής και ξένων γλωσσών, αξιοποιώντας υφιστάμενες ακαδημαϊκές δομές),

δ) η αύξηση του πλήθους των προερχόμενων από ξένες χώρες φοιτητών, είτε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, είτε για τη συμμετοχή σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, είτε για την παρακολούθηση θερινών σχολείων και άλλων διοργανώσεων,

ε) η οργάνωση διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με αξιόλογα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής,

στ) η διεθνής δικτύωση των ερευνητικών ομάδων, μέσω της προβολής και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγουν, καθώς και η προσέλκυση διεθνών ερευνητών,

ζ) η προβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο διεθνές περιβάλλον, με χρήση των κοινωνικών δικτύων, των προγραμμάτων κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών και της παρουσίας του Ιδρύματος σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά και ενισχύοντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής σε δράσεις δικτύωσης.

Οι παραπάνω συνιστώσες διεθνοποίησης θα αποτελέσουν μέρος μιας επικαιροποιημένης Δήλωσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (European Policy Statement) με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα δεκαετίας, η οποία θα καταρτιστεί και θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο των τυπικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος ως μέλους του ευρωπαϊκού ακαδημαϊκού χάρτη. Στη δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται η στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος και το χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής της, θα ορίζονται οι στόχοι και οι δείκτες μέτρησης της επίτευξης αυτών, ενώ παράλληλα θα γίνονται αναφορές στη διαδικασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που θα ακολουθηθεί.

Η εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής θα πραγματοποιείται και θα ελέγχεται από την Ιδρυματική Επιτροπή Διεθνοποίησης. Στις αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής περιλαμβάνεται και η ενημέρωση του προσωπικού του Ιδρύματος σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή μετάβαση, στον βαθμό που αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων του Ιδρύματος.

Υποδομές - Κτιριακό

Οι συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν μπορεί παρά να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την ερχόμενη τετραετία. Το ισχύον κτιριολογικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί. Στο πρόγραμμα δράσης μας περιλαμβάνονται:

 • Η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που θα περιλαμβάνει πρότυπη αίθουσα συναυλιών, μοναδική σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προμήθεια ηλεκτροακουστικού-οπτικοακουστικού εξοπλισμού.

 • Η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανέγερση της νέας Φοιτητικής Εστίας στην Κέρκυρα, η οποία θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών.

 • Η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια, ώστε να αποτελέσει ξανά στολίδι για την Κέρκυρα και να μπορέσει να στεγάσει δομές του Πανεπιστημίου.

 • Η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας και του Αγγλικού Αναρρωτηρίου (στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών).

Η επέκταση του κτιριακού προγράμματος του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι καθοριστικής σημασίας για την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη. Συγκεκριμένα,

 • η δημιουργία ενός σύγχρονου campus εντός του ιδιόκτητου οικοπέδου στην πόλη του Αργοστολίου, που θα ενισχύσει τις υποδομές των εκεί εδρευόντων Τμημάτων (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας) και θα στεγάσει με επάρκεια το παράρτημα του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος,

 • η επίλυση του κτιριακού προβλήματος του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και η αξιοποίηση των ακινήτων του Ιδρύματος στην πόλη της Λευκάδας,

 • η οριστική επίλυση του κτιριακού προβλήματος του νεοσύστατου Τμήματος Τουρισμού,

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της αναγκαιότητας άμεσης έναρξης του σχετικού σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, η λήψη αποφάσεων επί του σχεδιασμού αυτού θα πρέπει να ληφθεί στη βάση ακριβούς και τεκμηριωμένης αποτύπωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών του συνόλου των Τμημάτων του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις προτεινόμενες δράσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης/υποστήριξης.

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, λόγω του τουριστικού χαρακτήρα των νησιών, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολύ συχνά αντικίνητρο για τους υποψήφιους φοιτητές του Ιδρύματος. Εκτός από τη νέα Φοιτητική Εστία στην Κέρκυρα, εκ των ων ουκ άνευ είναι και η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών στο Αργοστόλι, στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα. Για τη ριζικότερη, ωστόσο αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο αποτελεί αντικίνητρο και για την προσέλκυση αξιόλογων νέων διδασκόντων, απαιτείται η αναζήτηση και άλλων, ευέλικτων λύσεων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται από το Πανεπιστήμιο, οπότε θα πρέπει να συμβάλουν και στην ομαλή λειτουργία του, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Επιπλέον, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει αποποιηθεί τα δικαιώματά του στο κτίριο του Αγγλικού Νοσοκομείου εντός του Παλαιού Φρουρίου. Αντίθετα, θα αναζητήσει συμπράξεις με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, προκειμένου το σημαντικό αυτό κτίσμα να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί σε πολυχώρο πολιτισμού, όπως έχει ήδη συζητηθεί εντός της κοινότητας του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα θα δοθεί βάρος στην τακτική συντήρηση των κτιρίων, στη φύλαξη, στην καθαριότητα, αλλά και στην αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων με τη συνεισφορά των Τμημάτων καλλιτεχνικού προσανατολισμού. Θα αξιοποιηθούν στο έπακρο οι μετατάξεις που έγιναν ή θα γίνουν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το μοντέλο των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που εφαρμόστηκε πρόσφατα για τη φύλαξη των κτιρίων, μπορεί να συνεχιστεί κατόπιν αξιολόγησής του, θα γίνει δε προσπάθεια να επεκταθεί και στον τομέα της καθαριότητας, δεδομένου ότι το μοντέλο των εταιρειών/εργολάβων αποδείχτηκε εξαιρετικά δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίος ο ορθολογικός χρονοπρογραμματισμός των διαδικασιών προκηρύξεων, ώστε να μην παρατηρηθούν στο μέλλον φαινόμενα δυσλειτουργίας της φύλαξης και της καθαριότητας.

Πράσινη Ανάπτυξη

Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την πρόνοια σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, οι οποίες να εστιάζουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Με δεδομένο το μέγεθος του Πανεπιστημίου στον νησιωτικό χώρο του Ιονίου, οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι πλέον αμελητέες και η άμβλυνσή τους επιβάλλεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αειφορικής και περιβαλλοντικής προοπτικής, η οποία, πέραν των ωφελημάτων για το ίδιο το Ίδρυμα, μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα και για την τοπική κοινωνία. Βασικό συντονιστικό και εκτελεστικό ρόλο στο εγχείρημα θα διαδραματίσει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι επιμέρους πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν άμεσα για την επικράτηση της ιδέας του «Πράσινου Ιόνιου Πανεπιστημίου» είναι οι ακόλουθες:

 • Θέσπιση ιδρυματικής Επιτροπής Περιβαλλοντικών Δράσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος και με αρμοδιότητες: α) τον καθορισμό κανόνων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών/δράσεων ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας, επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού και υλικού, β) τη θέσπιση σχετικών κινήτρων, γ) την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής, αλλά και της τοπικής κοινότητας.

 • Κατάρτιση μελετών βελτίωσης του μικροκλίματος και του ενεργειακού αποτυπώματος των ακαδημαϊκών δομών, ξεκινώντας κατά προτεραιότητα από τις πλέον ενεργοβόρες.

 • Καταγραφή λειτουργικού, μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και υλικού, και αξιοποίηση ή διάθεση αυτού σε άλλους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως π.χ. σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 • Εγκατάσταση υποδομών ανακύκλωσης (χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, αλουμινίου), καθώς και συγκέντρωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

 • Δημιουργία ιδρυματικού ιστοτόπου «Πράσινο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», στην οποία θα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με το ενεργειακό αποτύπωμα του Ιδρύματος, τις σχετικές δράσεις που υλοποιούνται και τις πρωτοβουλίες / καλές πρακτικές των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο ιστότοπος θα αποτελέσει το κύριο μέσο συζήτησης και διαρκούς επικαιροποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδίου.

 • Υποβολή φακέλου αιτήματος για την ένταξη του Ιονίου Πανεπιστημίου στο International Sustainable Campus Network (ISCN).

Κοινωνική Συνεισφορά

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως φορέας παραγωγής και διάδοσης της γνώσης σε μια σειρά από επιστημονικά πεδία, είτε αυτοδύναμα, είτε συνδυαζόμενα υπό διαφορετικές πτυχές διεπιστημονικότητας/διαθεματικότητας, έχει ένα χρέος πέρα από τα προφανή ωφελήματα για την τοπική κοινωνία που το φιλοξενεί (όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, συνεισφορά στο περιφερειακό ΑΕΠ κ.ά.). Οφείλει να αναπτύξει δράσεις ευρύτερης επιστημονικής συνεισφοράς στην κοινωνία (τοπική, εθνική και παγκόσμια), με άμεση αφετηρία και εστίαση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε μια σειρά σχετικών δράσεων:

 • Ενισχύουμε τον σχεδιασμό προγραμμάτων διά βίου μάθησης με προσανατολισμό που προκύπτει από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανάγκες της κοινωνίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός αυτός θα στηριχθεί στη βάση ενός διαρκούς διαλόγου, κυρίως με την τοπική κοινότητα.

 • Καθιερώνουμε ένα συστηματικό πλαίσιο συνεργασίας με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας (σε θέματα όπως π.χ. νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση), τη συνεργασία σε θέματα έρευνας κοινού ενδιαφέροντος και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό της μαθητικής κοινότητας.

 • Στηρίζουμε την υλοποίηση θερινών σχολείων για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις όπου είναι εγκατεστημένες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος. Τα θερινά σχολεία θα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία επιλεγμένων μαθημάτων και workshops στους τομείς των επιστημών που θεραπεύουν τα Τμήματα και οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία, ενισχύοντας παράλληλα τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

 • Στη βάση θεώρησης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου ως εταίρου - επιστημονικού συμβούλου, προωθούμε τη συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης κρίσεων, όπως (ενδεικτικά) σε γνωμοδοτικά όργανα για την επίπτωση των ερευνών υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας και, κατά περίπτωση, μοναδικότητας των γνωστικών αντικειμένων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, η προώθηση αυτή μπορεί να γίνει και σε εθνικό επίπεδο.

 • Ενδυναμώνουμε τη συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με αφετηρία την κάλυψη των αναγκών τους σε επιστημονικό προσωπικό (π.χ. μέσω της Πρακτικής Άσκησης) σε τομείς ενδιαφέροντός τους, όπως, ενδεικτικά, η πολύγλωσση προβολή των νησιών και η ψηφιοποίηση/μετάφραση αρχειακού υλικού.

 • Στηρίζουμε θεσμικά και ουσιαστικά πρωτοβουλίες και δραστηριότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας που σχετίζονται με τον πολιτισμό (π.χ. ομάδες μουσικής, χορού, θεάτρου, φωτογραφίας, κινηματογράφου) και μπορούν να υλοποιηθούν με τη συμμετοχή και της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, ενισχύονται οι προσπάθειες συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις (φεστιβάλ, εκθέσεις κ.λπ.).

 • Ενισχύουμε το ρόλο του Πανεπιστημιακού Μουσείου, επεκτείνοντας την λειτουργία του σε όλα τα Ιόνια νησιά.

 • Καθιερώνουμε τον θεσμό των «Ανοικτών Μαθημάτων» σε όλες τις πόλεις, όπου είναι εγκατεστημένες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.

 • Στηρίζουμε την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών αθλητικών δραστηριοτήτων και τη σύνδεση αυτών με αντίστοιχες τοπικές δραστηριότητες (π.χ. πρωταθλήματα).

 • Δημιουργούμε καλλιτεχνικούς σταθμούς, με δυνατότητα αξιοποίησης και για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων που ζουν και δραστηριοποιούνται στις έδρες αυτών. Με τον τρόπο αυτό, οι καλλιτεχνικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν ανταποδοτικά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 • Διατηρούμε και στηρίζουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες είτε διοργάνωσης επιστημονικών δράσεων ενημέρωσης της κοινωνίας, όπως η πρωτοβουλία TEDx, είτε ανάδειξης και προβολής του έργου του Πανεπιστημίου σε αυτήν.

 • Κινούμαστε για τη σύσταση κοινότητας ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού, με την εμπλοκή σε αυτήν μελών κατ’ αρχήν του Πανεπιστημίου και εν συνεχεία της τοπικής κοινωνίας. Τα αποτελέσματα της δράσης της κοινότητας αυτής θα αφορούν τόσο στη λειτουργία του ίδιου του Πανεπιστημίου, όσο και στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων.

 • Στοχεύουμε α) στην άμεση αναβάθμιση των υποδομών της αίθουσας τελετών της Ιονίου Ακαδημίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν ποιοτικά επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά προτεραιότητα αυτές που διοργανώνονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και εν συνεχεία από εξωτερικούς φορείς, β) στη διάθεση τεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των σχετικών αναγκών και στη σύσταση ενός νέου, αποδοτικού και σαφούς κανονιστικού πλαισίου όρων και κριτηρίων διάθεσης και λειτουργίας, γ) στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση ενός studio ηχητικής παραγωγής που θα υποστηρίζει ηχογραφήσεις υψηλής ποιότητας των διοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα. Αντίστοιχοι χώροι τελετών και διοργάνωσης εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας μπορούν να διαμορφωθούν σταδιακά και στα υπόλοιπα νησιά προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών.

 • Ενισχύουμε την περιοδική έκδοση (π.χ. ανά τρίμηνο) ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου θα παρουσιάζονται οι πρόσφατες δράσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας του Ιδρύματος.

 • Δημιουργούμε ένα ευέλικτο πλαίσιο δυνατότητας ανταλλαγής/παραχώρησης καλών πρακτικών και συστημάτων που αναπτύσσονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων