Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ψηφιακός Μετασχηματισμός


Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ως άξονας δράσης μας, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, της ουσιαστικής υποστήριξης των αντίστοιχων ακαδημαϊκών, αλλά και της πλήρους εναρμόνισης με το εκάστοτε θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, ενισχύει τη διαφάνεια, την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεταχείριση των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας και τη λειτουργία σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιτυγχάνει δε τη διαλειτουργική σύνδεση και επικοινωνία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κάτι που πολύ σύντομα θα είναι βασική προϋπόθεση για σειρά ακαδημαϊκών δράσεων, όπως η κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Τέλος, μπορεί να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία και να προσδώσει προστιθέμενη αξία και οικολογική χροιά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό αποτύπωμα του Ιδρύματος με μειωμένο κόστος.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός έχει τεθεί ψηλά στη στοχοθεσία μας. Η υλοποίησή του απαιτεί άμεσες και στοχευμένες πρωτοβουλίες, με στόχο αφενός μεν την πλήρη υλοποίησή του χωρίς καθυστερήσεις, αφετέρου δε τη χάραξη και υποστήριξη μιας ψηφιακής στρατηγικής του Ιδρύματος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε τέσσερεις διακριτές φάσεις, οι οποίες ορίζουν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Α΄ Φάση: Κωδικοποίηση και Επανασχεδιασμός
 • Κωδικοποίηση των πάσης φύσεως διαδικασιών, των απαιτήσεων και των δεδομένων που σχετίζονται με αυτές, σύμφωνα με ενιαίο πρότυπο, το οποίο θα επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας.

 • Απλοποίηση των διαδικασιών εντός του ενιαίου και διαλειτουργικού ψηφιακού περιβάλλοντος διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας. Τα όποια δεδομένα απαιτούνται, συλλέγονται την πρώτη φορά από μια πηγή και γίνονται διαθέσιμα όπου αλλού απαιτηθεί χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη.

 • Προσαρμογή των διαδικασιών και της διαχείρισης των σχετικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (GDPR).

 • Ανασχεδιασμός υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψιν ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως π.χ. ΑμεΑ.

 • Αναμόρφωση του ψηφιακού οργανογράμματος του Ιδρύματος με βάση τον χάρτη των διαδικασιών που θα οριστούν εντός του ενιαίου και διαλειτουργικού ψηφιακού περιβάλλοντος διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η αναμόρφωση θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 • Σχεδίαση νέων ακαδημαϊκών (εκπαιδευτικών και ερευνητικών) υπηρεσιών, όπως το φοιτητικό e-portfolio και το σύστημα προσωποποιημένης καθημερινής πληροφόρησης.

 • Αποτύπωση των ορίων λειτουργίας και των δυνατοτήτων επικοινωνίας των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 • Καθολική υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στην τακτική και ηλεκτρονική αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν αυτό απαιτείται από τις εκάστοτε διαδικασίες.

Β΄ Φάση: Εφαρμογή του Μετασχηματισμού
 • Οριστικοποίηση του ενιαίου και διαλειτουργικού ψηφιακού περιβάλλοντος διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψιν το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-GIF, το Πανευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας EIF και τους άξονες του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου.

 • Αναβάθμιση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στο νέο διαλειτουργικό πλαίσιο διαδικασιών και δεδομένων.

 • Προμήθεια ή ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν τις απλοποιημένες διαδικασίες και θα υποστηρίζουν το νέο διαλειτουργικό πλαίσιο. Σε όσες περιπτώσεις κριθεί απαραίτητο, νέα συστήματα θα αντικαταστήσουν παλαιότερα που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν για να ανταποκριθούν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

 • Προτεραιότητα θα δοθεί στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την επίτευξη διαλειτουργικότητας και θα μειώσει το κόστος απόκτησης αδειών χρήσης, ετήσιας συντήρησης και αναβάθμισης, αλλά και προσαρμογής σε νέα δεδομένα νομοθεσίας.

 • Η πρόσβαση στο νέο περιβάλλον ψηφιακών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιείται μέσω κεντρικού μηχανισμού αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό διαδικτυακό σημείο πρόσβασης.

 • Θα αξιοποιηθεί το διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο Eduroam, για την απομακρυσμένη και ασφαλή πρόσβαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Γ΄ Φάση: Εκπαίδευση και Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Πέραν των τεχνικής φύσεως δράσεων, βασικό συστατικό υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί η μεταστροφή της εσωτερικής κουλτούρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Με δεδομένη την υποστήριξη της νέας διοίκησης, η εκπαίδευση των στελεχών και των διοικητικών υπαλλήλων αποτελεί πρώτιστο μέλημα. Για τον λόγο αυτό:

 • Θα πραγματοποιηθούν δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της διοίκησης. Δράσεις καλλιέργειας και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων για το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Παράλληλα, θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή του προσωπικού σε αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνονται από άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής ή ευρωπαϊκά.

 • Συμπληρωματικά, θα αναπτυχθεί ενημερωτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμο στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

 • Ταυτόχρονα, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Δικτύων, θα λειτουργήσει ψηφιακό σημείο εξυπηρέτησης και υποστήριξης.

Δ΄ Φάση: Πιστοποίηση

Μετά την πλήρη εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του ενιαίου και διαλειτουργικού ψηφιακού περιβάλλοντος διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας, θα ακολουθήσει

 • η διαδικασία πιστοποίησής του σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα,

 • η πιστοποίηση των ιστοτόπων του Ιδρύματος ως σημείων επαφής του ψηφιακού περιβάλλοντος με τους τελικούς χρήστες.

Ο ακριβής σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των φάσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα είναι υπό την ευθύνη της Ιδρυματικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σε συνεργασία με άλλες Επιτροπές (π.χ. Διεθνοποίησης). Σε όλες τις φάσεις θα υπάρξει συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ-GRNET, το οποίο έχει ειδική τεχνογνωσία και έχει ήδη συνδράμει στην κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού με αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες και πρότυπες λύσεις. Παράλληλα, τα όποια συστήματα ή διεπαφές συστημάτων αναπτυχθούν από το Ίδρυμα, θα γίνουν διαθέσιμα προς άλλα Ιδρύματα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Ιονίου Πανεπιστημίου και την εικόνα του ως ακαδημαϊκού φορέα υλοποίησης καλών πρακτικών.

Ο προτεινόμενος Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι σχεδιασμένος για να εντάξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη νέα ψηφιακή εποχή με μακρόπνοη προοπτική. Με επίκεντρο τον άνθρωπο-χρήστη, προσδίδει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες, εισάγει καινοτόμα χαρακτηριστικά στη διοίκηση και στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και βελτιώνει την παραγωγικότητα και τη συνεργασία. Συμβάλλει δε αποτελεσματικά στη διαδικασία πιστοποίησης όλων των ακαδημαϊκών πτυχών λειτουργίας του Ιδρύματος. Η συμμετοχή όλων στο εγχείρημα της υλοποίησής του είναι προϋπόθεση και καταλύτης για την επιτυχία του.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων