Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Υποστήριξη


Η υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων δεν είναι εφικτή, εάν δεν τεθούν τα θεμέλια ουσιαστικής υποστήριξης του αναπτυξιακού μηχανισμού, των σπουδών, της έρευνας και του ακαδημαϊκού δυναμικού του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Διοικητική Αναδιοργάνωση

Η διοικητική αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου μας στη βάση της συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών, αποτελεί την αφετηρία της οριστικής επίλυσης διαδικαστικών θεμάτων που καθιστούν προβληματική τη διοικητική καθημερινότητα του Ιδρύματος, διαιωνίζουν την εσωστρέφεια και εμποδίζουν την αναπτυξιακή του προοπτική. Παράλληλα, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων και πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού, μπορεί να διαμορφωθεί μια νέα, υγιής πραγματικότητα, στην οποία οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα λειτουργούν αποτελεσματικά, προωθώντας και υποστηρίζοντας θεσμικά τις αναπτυξιακές δράσεις και τους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος.

Βασικές πτυχές της προτεινόμενης διοικητικής αναδιοργάνωσης αποτελούν:

 • Η σύνταξη και έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος και η επικαιροποίηση του οργανογράμματός του σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος. 
 • H καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, με βασικά συστατικά τη συναδελφική́ αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό́ και με θεμέλιο τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη.

 • Η άμεση επίλυση των εσωτερικών τριβών και η αντιμετώπιση των εντάσεων με αποτελεσματικές παρεμβάσεις της διοίκησης, μπορούν να αντιμετωπίσουν την εσωστρέφεια του Ιδρύματος.

 • Η ανάπτυξη κόμβων/παραρτημάτων διοικητικών υπηρεσιών ζωτικού χαρακτήρα σε όλες τις πόλεις/έδρες του Ιονίου Πανεπιστημίου εκτός της Κέρκυρας (π.χ. φοιτητικής μέριμνας, ΕΛΚΕ, τεχνικής υπηρεσίας).

 • Η κατάρτιση και υιοθέτηση από όλες τις διοικητικές δομές ενός ετήσιου χρονοδιαγράμματος τακτικών εργασιών, βάσει του οποίου θα οργανώνεται η λειτουργία τους, στοχεύοντας στην ομαλότερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στον φόρτο εργασίας.

 • Η διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και της αποφυγής διακρίσεων φύλου και ηλικίας.

 • Η εγκαθίδρυση της συμμετοχικότητας στον διοικητικό ιστό. Για παράδειγμα, το Πρυτανικό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με το προσωπικό των Διευθύνσεων επί θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

 • Ο ακριβής προσδιορισμός των προσόντων και των υποχρεώσεων της κάθε θέσης εργασίας.

 • Η ανάπτυξη κινήτρων και μηχανισμών επιβράβευσης της απόδοσης του διοικητικού προσωπικού.

 • Η διευρυμένη χρήση της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης για την εξυπηρέτηση της τακτικής επικοινωνίας των διοικητικών υπηρεσιών μεταξύ των νησιών.

 • Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα δημιουργήσει η εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 • Η παροχή υποστήριξης στις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ειδικές διοικητικές πτυχές του έργου τους. Ειδική μέριμνα θα δοθεί σε θέματα οριζόντιας τυποποίησης διαδικασιών, όπως π.χ. αυτές των προμηθειών, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό φορτίο των Γραμματειών και να επικεντρωθούν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • Η διεκδίκηση της ίδρυσης Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4009/2011 και τη σχετική σύσταση που έχει αποτυπωθεί στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Υποστήριξη Σπουδών

Απαραίτητη κρίνεται η σύσταση Τμήματος Υποστήριξης των Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), με αντικείμενο:

 • Την υποβοήθηση της σύνταξης προτάσεων για νέα προγράμματα σπουδών ή για την επικαιροποίηση υφιστάμενων, ορίζοντας πρότυπα, παρέχοντας συμβουλευτική και εποπτική υποστήριξη βάσει των διατάξεων και περιορισμών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ενσωματώνοντας σύγχρονες αντιλήψεις και εξελίξεις σε συμφωνία με το διεθνές γίγνεσθαι.

 • Την υποστήριξη σε θέματα σύνταξης και επικαιροποίησης των κανονισμών των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

 • Την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με αλλαγές που πραγματοποιούνται στην εθνική νομοθεσία και αφορούν στις σπουδές.

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των συστημάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε διεθνές επίπεδο και την καταγραφή καλών πρακτικών εκπαιδευτικής υλοποίησής τους.

 • Την ομοιογενοποίηση του τρόπου παρουσίασης της πληροφορίας που σχετίζεται με τα προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, τον συντονισμό της προβολής των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων/υποψηφίων φοιτητών.

Παράλληλα, μια σειρά δράσεων που στοχεύουν αποκλειστικά στην υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα σπουδών, πέραν αυτών που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και έχουν ήδη αναφερθεί, περιλαμβάνουν:

 • Την κατάρτιση και διαρκή επικαιροποίηση ολοκληρωμένου οδηγού υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού και τη σχετική τακτική ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας του Ιδρύματος.

 • Τη δημιουργία ευκαιριών αμειβόμενης εμπλοκής των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων σε υποστηρικτικές πτυχές του διδακτικού έργου.

 • Την ενίσχυση της παρουσίας του Συνηγόρου του φοιτητή με αναλυτική, απλοποιημένη παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του θεσμού που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και προτυποποίηση των ερωτημάτων που μπορούν να τεθούν από τους φοιτητές μέσω ειδικά διαμορφωμένου ιδρυματικού ιστότοπου.

 • Την ένταξη της Μονάδας Υποστήριξης Παρεμβάσεων της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Οργανόγραμμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και την εκπόνηση σχεδίου για τη διατήρηση της λειτουργίας της μετά την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο, με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών τους χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

 • Τη δημιουργία Δικτύου Φοιτητών Erasmus (ESN) του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να υποστηριχθεί η κινητικότητα για σπουδές και να πραγματοποιηθεί η σύνδεσή της με το εθνικό και διεθνές αντίστοιχο δίκτυο.

Επιπροσθέτως, κρίνεται επιτακτική η επί της ουσίας διεύρυνση του συντονιστικού ρόλου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε αυτή να αναπτύσσει στοχευμένες και διαρκείς πρωτοβουλίες υποστήριξης των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, έχοντας διαρκή επικοινωνία με τις ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων και παρέχοντάς τους αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη όπως οφείλει. Συγκεκριμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν:

  • η κατάρτιση και ο έλεγχος εφαρμογής ενός ιδρυματικού χρονοδιαγράμματος διασφάλισης ποιότητας, βάσει του οποίου θα εκκινούν και θα ολοκληρώνονται όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες διασφάλισης ποιότητας,

  • η δημιουργία και επικαιροποίηση πρότυπων εντύπων,

  • η τακτική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών,

  • η επικαιροποίηση πτυχών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατόπιν αξιολόγησης της εφαρμογής τους,

  • η διατύπωση γνώμης επί κανονισμών σπουδών πάσης φύσεως,

  • η πλήρης ενσωμάτωση του πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ποιότητας στην όλη διαδικασία.

Παράλληλα, για την αποτελεσματική της λειτουργία, η ΜΟ.ΔΙ.Π. θα στελεχωθεί κατά προτεραιότητα με προσωπικό (διοικητικό και τεχνικό), βάσει των προβλέψεων του εγκεκριμένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Τέλος, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από μια σειρά δράσεων που ενισχύουν τη δωρεάν διαθεσιμότητα επιστημονικών και ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης και αποτυπώνουν την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με την απασχόληση των αποφοίτων, όπως:

 • Η ολοκλήρωση της ένταξης του Ιδρύματος στη Δράση ΔΗΛΟΣ365 του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), για την παροχή πρόσβασης στο σύνολο των δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών μεγάλης αξίας σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 • Η ενεργοποίηση του Γραφείου Διασύνδεσης, με στόχο την αποκατάσταση και συστηματική λειτουργία της επικοινωνίας με τους αποφοίτους του Ιδρύματος, την εκπόνηση μελετών για την απασχόληση και τη σχετική δυναμική των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, την ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και καριέρας, καθώς επίσης και τη συνεργασία με τη Μονάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών για την επέκταση της λειτουργίας της συμβουλευτικής σε όλες τις ομάδες των φοιτητών.

 • Η ίδρυση και λειτουργία συλλόγου αποφοίτων σε όσα από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν υπάρχουν και η ενθάρρυνση της συνεργασίας τους τόσο με το Γραφείο Διασύνδεσης για την εκπόνηση μελετών, όσο και με τα οικεία Τμήματα για την πραγματοποίηση κοινών ενημερωτικών δράσεων, προσανατολισμένων σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, αποτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σπουδών κ.λπ.

Υποστήριξη Έρευνας

Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την έρευνα στην ενότητα «Ανάπτυξη», μπορούν να λειτουργήσουν μόνο υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ενός ουσιαστικού υποστηρικτικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ερευνητικού οικοσυστήματος εντός του Ιονίου Πανεπιστημίου, με επίκεντρο το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό και τη δημιουργία κινήτρων για ενεργή ενασχόληση με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνονται δράσεις όπως οι ακόλουθες:

 • H ανάπτυξη μηχανισμών εντοπισμού χρηματοδοτικών πλαισίων και η άμεση πληροφόρηση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με νέες ή μελλοντικές προκηρύξεις.

 • Η τακτική ενημέρωση για ερευνητικά έργα που ολοκληρώνονται ή εντάσσονται προς υλοποίηση, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διεπιστημονικών συνεργασιών.

 • Η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στους επιστημονικούς υπευθύνους των ερευνητικών έργων, δεδομένου ότι το διαχειριστικό πλαίσιο της έρευνας διέπεται πλέον από σύνθετες διαδικασίες και πολύπλοκη νομοθεσία, η οποία μεταλλάσσει πολύ συχνά τον ρόλο τους σε καθαρά διαχειριστικό, αφεστιάζοντας από την ερευνητική ουσία.

Απαραίτητη είναι επίσης η αναδιάρθρωση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στον επιθυμητό και θεσμικά ορισμένο ρόλο του: την τεχνο-οικονομική υποστήριξη των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τον οικονομικό έλεγχο, προς διευκόλυνση των ερευνητών και των επιστημονικών υπευθύνων των ενταγμένων έργων. Προς την κατεύθυνση αυτή, άμεσες ενέργειες που σχεδιάζουμε είναι:

 • Η στελέχωση των Τμημάτων του ΕΛΚΕ με μόνιμο προσωπικό κατάλληλων προσόντων, ικανό να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερο πλαίσιο τεχνικής και θεσμικής λειτουργίας του. Για τον λόγο αυτό, ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών θα είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Μ.Ο.Δ.Υ.

 • Η δημιουργία Τμήματος Υποστήριξης και Επικοινωνίας, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η επικοινωνία με άλλες μονάδες του ΕΛΚΕ και θα παρέχεται υποστήριξη και τεχνική βοήθεια στην κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων. Η Μονάδα αυτή θα στελεχωθεί με διαχειριστές έργων, με κατανομή εργασίας κατά ομοειδή (κυρίως ως προς την πηγή χρηματοδότησης) ερευνητικά προγράμματα, επιτυγχάνοντας σημαντική οικονομία κλίμακας στη δαπάνη διαχείρισης και ελαχιστοποίηση του χρόνου εμπλοκής των επιστημονικών υπευθύνων με τεχνο-οικονομικής φύσεως θέματα.

 • H σύσταση θέσης ειδικού στελέχους για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προσκλήσεων.
 • Η δημιουργία ειδικής μονάδας/γραφείου προϋπολογισμού για την έγκαιρη κατάρτιση και επικαιροποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού.

 • Η μετεγκατάσταση του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου σε χώρους που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σε επίπεδο υπηρεσιών και στελέχωσης, πιθανώς με άμεση γειτνίαση με τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος.

Τεχνική Υποστήριξη

Δεδομένης της συστηματικής χρήσης τεχνολογικών μέσων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε όλο το εύρος λειτουργιών του Πανεπιστημίου μας (εκπαίδευση, έρευνα και διοίκηση), αλλά και υπό το πρίσμα της υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η τεχνική υποστήριξη των χρηστών είναι προφανώς άκρως σημαντική. Για τον λόγο αυτό, ως πρώτης προτεραιότητας διευθέτηση κρίνεται η διάθεση ενός τουλάχιστον ειδικού τεχνικής υποστήριξης ανά ακαδημαϊκό Τμήμα. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια σειρά από παρεμβάσεις και προσθήκες στην υφιστάμενη δομή υποστήριξης όπως οι ακόλουθες, ώστε η ποιότητα της υποστήριξης να αναβαθμιστεί, αλλά και να αντιστοιχεί στα νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού:

 • Ο εκσυγχρονισμός του ιστότοπου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Δικτύων, ώστε να αποτελεί πύλη για την πλήρως ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στον ιστότοπο αυτό, η παρουσίαση της πληροφορίας θα ομαδοποιηθεί κατάλληλα, ώστε να παρέχεται εγγύηση εύκολης πρόσβασης στο σύνολο των σχετικών υπηρεσιών. Στον συγκεκριμένο ιστότοπο θα ενσωματωθεί και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων για τεχνική υποστήριξη των χρηστών (OTRS).

 • Η ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού (π.χ. video) για την παρουσίαση οδηγιών χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 • Η καθολική εφαρμογή για όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα του πρότυπου πληροφοριακού συστήματος δυναμικής διαχείρισης και δημοσίευσης προγραμμάτων σπουδών, απλοποιώντας τη διαδικασία άμεσης ενημέρωσης και επικαιροποίησης του σχετικού πληροφοριακού υλικού στους ιστοτόπους των Τμημάτων.

 • Η καταγραφή καλών πρακτικών που εφαρμόζονται μεμονωμένα από τα ακαδημαϊκά Τμήματα (π.χ. αυτοματοποιημένο σύστημα έκδοσης ωρολογίου προγράμματος, σύστημα δέσμευσης αιθουσών για αναπληρώσεις διδασκαλίας) και η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη δυνατότητα υιοθέτησής τους.

 • Η καταγραφή των αναγκών αναβάθμισης ή απόκτησης υπολογιστικών υποδομών (π.χ. εξυπηρετητές, μονάδες αποθήκευσης) για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και την ανάπτυξη νέων (π.χ. υπολογιστική νέφους).

 • Η αντικατάσταση χρησιμοποιούμενων συστημάτων λογισμικού από αντίστοιχης λειτουργικότητας συστήματα ανοικτού κώδικα, κατόπιν πλήρους διαλειτουργικού ελέγχου και ανάπτυξης τεκμηρίωσης για τη χρήση τους, όπου αυτό απαιτείται.

 • Η δημιουργία ενός σχεδίου υλοποίησης ασφαλούς περιβάλλοντος τηλε-εργασίας, που θα εφαρμόζεται σε έκτακτες περιπτώσεις, και η προμήθεια/εγκατάσταση της σχετικής τεχνολογικής υποδομής.

 • Η στελέχωση των Τμημάτων με έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα σπουδών με πρόσθετο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ικανό να λειτουργήσει ειδικού χαρακτήρα εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ακαδημαϊκή Καθημερινότητα

Η καθημερινότητα της κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από μια σειρά δράσεων, όπως:

 • Η ίδρυση Δικτύου Εθελοντών Φοιτητών για την υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ υπό τον συντονισμό της Μονάδας Υποστήριξης Παρεμβάσεων της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών. Οι δράσεις των μελών του δικτύου θα περιλαμβάνουν ενέργειες όπως: υποστήριξη κατά τη μετακίνηση, τον χειρισμό αντικειμένων (π.χ. βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων) και τη μελέτη, ενημέρωση για ηχητικές ή έγγραφες/οπτικές πληροφορίες (όπως ανακοινώσεις διδασκόντων ή γραμματειών), καθώς και ενίσχυση της κοινωνικοποίησης.

 • Η σύσταση ταμείου υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την ενίσχυσή τους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε προσωρινή ή και οριστική διακοπή των σπουδών τους. Πόρους του ταμείου μπορεί να αποτελούν χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήματα, αλλά και έσοδα από τυχόν δράσεις και εκδηλώσεις του Ιδρύματος, καθώς και εκδηλώσεις τύπου fund raising.

 • Η σύσταση ταμείου αλληλοβοηθείας προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά τα πρότυπα λειτουργίας αντίστοιχων ταμείων σε δημόσιους φορείς.

 • Η ενίσχυση της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου μέσω ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και ειδικού προσωπικού. Η επέκταση της λειτουργίας του στις υπόλοιπες τρεις πόλεις (Αργοστόλι, Ζάκυνθο και Λευκάδα). Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με πλήρες πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, με παράλληλη ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τοπικά αθλητικά σωματεία. Διερεύνηση πιθανής κατασκευής ενός πανεπιστημιακού γυμναστηρίου, χρήση όλων των δυνατών αθλητικών χώρων των τοπικών κοινωνιών και διοργάνωση πανεπιστημιακών αγώνων/πρωταθλημάτων.

 • Η διασφάλιση της λειτουργικής επάρκειας και η αναβάθμιση της καθαριότητας και της αισθητικής των χώρων όπου στεγάζεται το Ίδρυμα.

 • Η επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Φοιτητική Εστία.

 • Σε συνεργασία με τους Δήμους-έδρες των Τμημάτων του Ιδρύματος, η βελτίωση των όρων και συνθηκών οδικής πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου (χάραξη διαβάσεων, δημιουργία πεζοδρομίων, εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης κ.λπ.).

 • Η διαπραγμάτευση καλύτερων όρων χρήσης (οικονομικού αντιτίμου και πυκνότητας δρομολογίων) των λεωφορειακών αστικών γραμμών από τους φοιτητές και το προσωπικό.

 • Η δημιουργία χώρου συνάντησης των μελών Δ.Ε.Π. και υποδοχής επισκεπτών και προσκεκλημένων επιστημόνων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διασφάλισης μιας ασφαλούς ακαδημαϊκής καθημερινότητας, πολύ σημαντικός είναι και ο τομέας της Υγείας και της Ασφάλειας. Ειδικά υπό το πρίσμα που έχει δημιουργήσει η τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας, αλλά και με δεδομένη την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή του Ιονίου, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων, όπως:

 • Θέσπιση Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, με τη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, των Ιατρικών Συλλόγων και του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων της Περιφέρειας. Η Επιτροπή θα μεριμνά για τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα υγείας, υγιεινής και ασφάλειας από ειδικούς, θα διοργανώνει ασκήσεις ετοιμότητας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και θα παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (π.χ. πανδημίες, σεισμοί, πυρκαγιές).

 • Δημιουργία καλύτερων όρων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Ιδρύματος, μέσω της προαιρετικής συμμετοχής σε ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων