Προγράμματα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μια εξειδίκευση του προγράμματος δράσης μας αναφορικά
με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των κύκλων και τύπων του Ιδρύματος

 

Κορμός της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι τα ακαδημαϊκά του Τμήματα και το εκπαιδευτικό έργο που αυτά προσφέρουν. Ανεξαρτήτως αντικειμένου, οι φοιτητές του Ιδρύματος για εμάς αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής του λειτουργίας. Πρέπει οι σπουδές τους να είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς εκπτώσεις, στοχευμένες στην εκπλήρωση όλων των εκάστοτε οριζόμενων μαθησιακών στόχων που εξασφαλίζουν επιστημονική επάρκεια ή και εξειδίκευση. Στην προσπάθειά τους να προσφέρουν αυτήν την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος χρειάζονται οργανωμένη και ουσιαστική θεσμική και διοικητική υποστήριξη. Με εστίαση στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να ανταποκριθεί με όραμα, νέες ιδέες, σοβαρότητα και εξωστρέφεια και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το νεότερο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Το σχήμα μας επιδιώκει να απαντήσει με πρόγραμμα και συστηματικότητα σε αυτή την ανάγκη.

 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε σειρά δράσεων όπως οι ακόλουθες, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών και αποτελούν την αφετηρία για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον μάθησης και προάγοντας την εξωστρέφεια του Ιονίου Πανεπιστημίου:

 

• Η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, όπου και όταν αυτή είναι απαραίτητη, βάσει καθολικού προτύπου που θα πληροί τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις - αλλά και στις διεθνείς δεσμεύσεις του Ιδρύματος - περί καθορισμού των απαιτουμένων για την δόμηση και περιγραφή ενός προγράμματος σπουδών (π.χ. αντικείμενο – σκοπός, μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων, ECTS μονάδες).
• Η υποβοήθηση της σύνταξης προτάσεων για την διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών βάσει προτύπων που εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας και ενσωματώνουν σύγχρονες αντιλήψεις και εξελίξεις σε συμφωνία με το διεθνές γίγνεσθαι.
• Η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, το οποίο θα είναι εναρμονισμένο με την νομοθεσία και η σύνταξη προτύπων για τα όλα απαιτούμενα του φακέλου πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα είναι κεντρικά διαθέσιμα προς προσαρμογή και οριστικοποίηση από τα ακαδημαϊκά τμήματα με βάση τον ειδικό χαρακτήρα των σπουδών. Τα πρότυπα αυτά θα επικαιροποιούνται όποτε απαιτείται, ακολουθώντας τα οριζόμενα σε αποφάσεις της ΕΘΑΕΕ, αλλά και τις όποιες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία.
• Η καλλιέργεια κουλτούρας ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων (π.χ. διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, σεμινάρια, εργασίες) ή και κοινά διδασκόμενων προπτυχιακών μαθημάτων, κυρίως σε επίπεδο σχολής, όπου κατά τεκμήριο ικανοποιείται η απαραίτητη συνθήκη συνάφειας των αντικειμένων διδασκαλίας.
• Η υποστήριξη της ίδρυσης (μέσω παροχής προτύπων, αλλά και διάδοσης καλών πρακτικών) και λειτουργίας νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ειδικά στα Τμήματα που ιδρύθηκαν προσφάτως, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων. Ειδικά για την λειτουργία των ΠΜΣ, όπου προβλέπεται εξ αποστάσεως διδασκαλία, αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω μιας ιδρυματικά διαθέσιμης πλατφόρμας σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, επιλύοντας χρόνια προβλήματα τεχνικής υποστήριξης και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.
• Ο συντονισμός προς την κατεύθυνση ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών ΠΜΣ (π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, προσκλήσεις επισκεπτών καθηγητών), στοχεύοντας στην ποιοτικότερη εκπαίδευση των φοιτητών, στην αλληλεπίδραση των διδασκόντων και στη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.
• Η διαμόρφωση μιας ιδρυματικής στρατηγικής για τη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων των καθηγητών/διδασκόντων, βασισμένης στην κινητικότητα για επιμόρφωση (π.χ. μέσω του προγράμματος Erasmus+) και στις διεθνείς συνεργασίες, στην καταγραφή και ενθάρρυνση καλών πρακτικών, αλλά και στην προσφορά εκπαιδευτικών δράσεων και βιωματικών εργαστηρίων με επίκεντρο καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, αλλά και ειδικότερα θέματα, όπως η αντιμετώπιση της λογοκλοπής. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα διαδραματίσει η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, ο ρόλος της οποίας στην ακαδημαϊκή ζωή θα ενδυναμωθεί.
• Η θεσμοθέτηση ενός Ιδρυματικού πρωτοκόλλου υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου με μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν την πρόσφατη εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί και καταγραφεί, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των σπουδών στα ακαδημαϊκά Τμήματα, αλλά και των όποιων άλλων προγραμμάτων υλοποιούνται στο Ίδρυμα (π.χ. των προγραμμάτων διά βίου μάθησης).
• Η αντικατάσταση των εμπορικών εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και διαχείριση των σπουδών με λογισμικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί από την ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα, επιτρέποντας την οποιαδήποτε μελλοντική προσαρμογή του με ίδια μέσα και χωρίς κόστος.
• Η καθιέρωση Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας, που θα χορηγείται σε διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου με συγκεκριμένα κριτήρια.
• Η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε αυτές να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης διδασκαλίας με σύγχρονα μέσα.

 

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων, κομβικό ρόλο θα διαδραματίσει το Τμήμα Υποστήριξης των Σπουδών, η σύσταση του οποίου αποτελεί δέσμευσή μας και το οποίο, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναλυτικά αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης μας, θα είναι αρμόδιο για την έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με αλλαγές που πραγματοποιούνται στην εθνική νομοθεσία και αφορούν στις σπουδές.

 

Οι διαδικασίες προτυποποίησης σε θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών θα αποτελέσουν το θεμέλιο για την έγκαιρη προετοιμασία νέων τύπων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ακαδημαϊκής ανάπτυξης, αλλά και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, η ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών όλων των κατηγοριών (μονοτμηματικά, διπλής ειδίκευσης και διπλά) είναι υψηλής προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό, άμεσα θα δημιουργηθούν τα σχετικά πρότυπα και οδηγίες προς τα ακαδημαϊκά τμήματα, οι οποίες θα διευκολύνουν τη σύνταξη των σχετικών προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί η Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών εντός του Τμήματος Υποστήριξης των Σπουδών. Η τελική έγκριση της ίδρυσης τέτοιων προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις προβλέψεις του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Ομοίως, η θεσμική και διοικητική υποστήριξη για τη διοργάνωση Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών ποικίλης θεματικής και στα τέσσερα νησιά όπου εδρεύουν Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου συνιστά κεντρικό πυλώνα του προγράμματός μας. Τα Ιόνια νησιά αποτελούν διεθνώς ελκυστικό χώρο, στοιχείο που συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα του Πανεπιστημίου με εμφανές αποτύπωμα στην πτυχή των Θερινών Προγραμμάτων. Θερινά Προγράμματα Σπουδών με γνωστική, βιωματική, ερευνητική ή/και καλλιτεχνική διάσταση μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, στην διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης και στην ανίχνευση νέων οπτικών. Τα Θερινά Προγράμματα Σπουδών μπορούν επίσης να αποτελέσουν ουσιαστικούς και επιδραστικούς πυρήνες εξωστρέφειας, σύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ανάδυσης στοιχείων σκέψης και διάδρασης σε φοιτητές και διδάσκοντες. Θα στηριχθεί επίσης η συνεργασία μεταξύ των Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου, για την οργάνωση κοινών δράσεων, ανταλλαγή καλών πρακτικών κ.λπ. Ως κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, θα φροντίσουμε για την έγκαιρη και συστηματική προβολή των Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και για την διάχυση των αποτελεσμάτων τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Στο πεδίο της οργάνωσης προγραμμάτων διά βίου μάθησης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η αποτύπωση των αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας με επιδίωξη υψηλού βαθμού συνέργειας και με στόχο την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αφενός ένα πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης της λειτουργίας του ίδιου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και αφετέρου κριτήριο για την επιλογή νέων θεματικών πεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ανταπόκριση με τις εκάστοτε ανάγκες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, σημαντική κρίνεται και η παροχή ανοικτών διαδικτυακών προγραμμάτων (Massive Open Online Courses–MOOCs), για την ανάπτυξη των οποίων θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που ήδη διαθέτουν κάποια ακαδημαϊκά Τμήματα αλλά και η τεχνολογική υποδομή που θα είναι διαθέσιμη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Οποιαδήποτε δράση ποιοτικής ανάπτυξης του Ιδρύματος πρέπει να εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά, λαμβάνοντας όμως υπόψιν τα ιδιαίτερα γενικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε ακαδημαϊκού Τμήματος. Πιστοί στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, οι όποιες ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες των ακαδημαϊκών Τμημάτων θα γίνονται απολύτως σεβαστές και θα ορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των  πάσης φύσεως Προγραμμάτων Σπουδών. Για όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα, κοινό παρονομαστή της αναπτυξιακής τους προοπτικής αποτελείη ενίσχυσή τους με ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, η ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να ξεκινά ως ικανοποίηση μιας στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάγκης του Ιδρύματος και να τεκμηριώνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια. Ειδικά σε σχέση με την ίδρυση νέων Τμημάτων, η όποια τέτοια ανάγκη θα πρέπει να καταγράφεται όχι ως αποτέλεσμα απάντησης του Ιδρύματος σε πρωτοβουλίες της πολιτείας για την μεταβολή του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ως μέρος του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές συζητήσεις, διαβουλεύσεις και θεσμικές διεκδικήσεις θα είναι διαρκείς.

 

Τέλος, η επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ολοκληρώνεται με την ιδρυματικά οργανωμένη προβολή της στην ευρύτερη κοινωνία, κάτι που μπορεί να αναδείξει την ποιότητα, αλλά και την μοναδικότητα των αντικειμένων που θεραπεύονται, να συμβάλει στην παροχή ποιοτικών κινήτρων στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους και να ενισχύσει ποσοτικά και ποιοτικά τη συμμετοχή σε όλο το εύρος των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών.

 

Με πνεύμα συνεργασίας, εξωστρέφεια, σύγχρονη αντίληψη, αποτελεσματικό συντονισμό, και διοικητική μέριμνα,το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών, και να προχωρήσει συντονισμένα και αποτελεσματικά σε ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και στη δημιουργία νέων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την φυσιογνωμία του και την επίδρασή του στο ελλαδικό και διεθνές ακαδημαϊκό σκηνικό.