Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επίσημης υποβολής υποψηφιότητας και το πρυτανικό σχήμα με τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ" καταθέτει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα δράσης του, το οποίο είναι προϊόν εκτενούς διαλόγου με την κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου συνολικά και αποτελεί το μετεκλογικό συμβόλαιο του σχήματος. 


Το Πρόγραμμα δράσης που έχει καταρτίσει το πρυτανικό σχήμα "ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ" αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες: Ο πρώτος, η Ανάπτυξη, αφορά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, προτείνοντας λύσεις σε προβλήματα κάθε κλίμακας (τοπικής, εθνικής, διεθνούς). Στηρίζεται δε στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της εξωστρέφειας των Μονάδων του Πανεπιστημίου, καθώς και του αποτυπώματος της διεθνούς ερευνητικής παρουσίας τους, στο πλαίσιο μιας ιδρυματικής στρατηγικής.

 

Η Ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς θεσμική και στοχευμένη Υποστήριξη, η οποία αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του Προγράμματος. Η αποδοτική διοικητική οργάνωση, η συνεργασία, η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αποτελεσματικής υποστήριξης και αναβάθμισης της ποιότητας της πανεπιστημιακής λειτουργίας. Με παρεμβάσεις αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης της συλλογικότητας, δημιουργίας κινήτρων, πλήρους αξιοποίησης των προσόντων του προσωπικού και με βασικό εργαλείο τον καθολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τον τρίτο πυλώνα του Προγράμματος, οι διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος μπορούν να μετατραπούν σε θεσμικούς μοχλούς προώθησης και υποστήριξης όλων των δράσεων και στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος.

 

Μέσα στις σελίδες του ιστότοπού μας το Πρόγραμμα δράσης μας αναπτύσσεται αναλυτικά, περιλαμβάνοντας εξειδικεύσεις σχετικά με τα Ερευνητικά Εργαστήρια, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα Προγράμματα Σπουδών, ως βάση για ουσιαστικό διάλογο και αφετηρία μιας συμμετοχικής και χωρίς αποκλεισμούς διοίκησης.