Δημοσιεύθηκε το website ionio-nika.gr που θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς επικοινωνιακούς πυλώνες του υποψήφιου πρυτανικού σχήματος με τον διακριτικό τίτλο ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ. Το σχήμα ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ έχει εκδηλώσει από τις αρχές Μαρτίου 2020 την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας πρυτανικής αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 

Ο νέος ιστοχώρος θα αποτελέσει το προσεχές διάστημα ένα από τα κεντρικά σημεία της επικοινωνίας του σχήματος με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί στον ιστοχώρο το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης του υποψηφίου πρυτανικού σχήματος το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου, αλλά και μιας αφετηρίας συμμετοχικής και χωρίς αποκλεισμούς διοίκησης.