Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Οι Αρχές μας


Το πλαίσιο των αδιαπραγμάτευτων αρχών στο οποίο στηρίζεται το όραμά μας για το μέλλον του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί τη βάση σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης μας και συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:

• Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ο βασικός φορέας σύνθεσης, προαγωγής και διάδοσης της γνώσης και του πολιτισμού και ως τέτοιος πρέπει να διασφαλίζει ότι η διδασκαλία και η έρευνα διαμορφώνονται από την επένδυση στον άνθρωπο και την κριτική σκέψη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και των μελλοντικών αναγκών.

• Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να διοικείται δημοκρατικά και με πλήρη διαφάνεια, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ακαδημαϊκής και διοικητικής αυτοτέλειας. Η ελευθερία της έκφρασης και της διατύπωσης της ακαδημαϊκής γνώμης, η συνεργασία και η χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή αποτελούν συστατικά της χρηστής και συμμετοχικής Πανεπιστημιακής διοίκησης.

• Οι σπουδές πρέπει να παρέχονται με όρους υψηλής ποιότητας και να στοχεύουν στην κατάρτιση νέων επιστημόνων, ικανών να ανταπεξέλθουν στις ειδικές ανάγκες του επαγγέλματός τους. Παράλληλα, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά και οικουμενικών αξιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβάλλοντας στην πρόοδο της κοινωνίας.

• Η πραγματοποιούμενη έρευνα αποτελεί βασικό συστατικό ποιοτικής αναβάθμισης και προσαρμογής των σπουδών στις εξελισσόμενες ανάγκες. Στηριζόμενη στον διεπιστημονικό διάλογο, πρέπει να έχει κοινωνική διάσταση, εστιάζοντας και επιλύοντας κοινωνικά και τεχνολογικά προβλήματα.

• Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη, η εξωστρέφεια και η κοινωνική συνεισφορά αποτελούν θεμέλιο του εκσυγχρονισμού της εικόνας και της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Η ανάπτυξη πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση ενός συμφωνηθέντος από την ακαδημαϊκή κοινότητα στρατηγικού σχεδίου.